top of page

VI & PENNINGTVÄTTLAGEN

 

Plus&Minus Redovisning bedriver sådan verksamhet som kräver registrering i Bolagsverkets register mot penningtvätt och måste därför följa lagen (2018:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Reglerna går i korthet ut på att vi måste ha rutiner för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

VAD INNEBÄR PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERORISM?

Penningtvätt innebär att man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en företeelse som ofta sker över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel, mutbrott med mera. Genom att utnyttja finansiella företag kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. Även här utnyttjar man det finansiella systemet för att flytta pengar.

 

VARFÖR BEHÖVER PLUS & MINUS REDOVISNING INFÖRMATION OM DIG OCH DIN VERKSAMHET?

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som redovisningsbyrå. Därför ställer vi frågor för att vi bryr oss om samhället och våra kunder. Penningtvättslagen har krav på att vi ska ha aktuell och tillräcklig bra kännedom om varje enskild kund samt göra en riskbedömning av kunden. Kundernas aktiviteter och transaktioner ska övervakas och avvikelser som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism ska rapporteras till Finanspolisen. Regelverket tillser också att alla företag som omfattas av penningtvättslagen ska förse brottsutredande myndigheter med information på begäran.

Därför måste vi ställa frågor till dig när du ska bli ny kund eller utföra dina ärenden. Den information vi får om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av dataskyddsförordningen.

Här följer ett några åtgärder som vi behöver vidta för att följa penningtvättslagen

 

DU SOM NY KUND HOS OSS

Plus&Minus Redovisning är skyldig att kontrollera identiteten hos dig som vill bli kund hos oss. För att kunna utföra de tjänster vi erbjuder kan rådgivaren behöva ställa ytterligare frågor för att få mer kunskap om dig.

DU SOM REDAN ÄR KUND 

Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller köpa en ny tjänst av oss.

 

PERSONER I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Plus&Minus Redovisning behöver känna till om du är en PEP (Politically Exposed Person), det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel mutbrott. Vi kommer därför att ställa fler frågor till en PEP, dennes familjemedlemmar och kända medarbetare och det kommer därför att ta längre tid för oss att inleda och hantera affärsrelationer med dessa personer.

 

FÖRETAGSKUNDER

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda det aktuella företaget. Dessutom måste vi som redovisningsbyrå kontrollera vem eller vilka som är anmälda som ”verklig huvudman” dvs, vem som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja våra tjänster.

 

SYFTET MED TRANSAKTIONEN

När du vill göra en transaktion måste du svara på frågor och visa giltig id-handling när en av våra rådgivare efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som vi inte förstår bakgrunden till. Rådgivaren är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc.

I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

I VISSA FALL FÅR VI INTE UTÖRA TJÄNSTEN

Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får vi inte utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde rådgivaren bli straffad och Plus&Minus Redovisning drabbas av sanktioner från tillsynsmyndigheten. Om Plus&Minus Redovisning misstänker penningtvätt eller finansiering av terrorism ska det rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

bottom of page